Termické slnečné kolektory

Solárny systém aktívne využíva slnečnú energiu a transformuje  ju na tepelnú energiu. Kolektor, spojovacie potrubie a spotrebič tvoria základ solárneho zariadenia. Pod spotrebičom rozumieme bojler, bazén, vykurovací systém alebo iný spôsob využitia tepelnej energie. Orientácia solárneho zariadenia v strednej Európe využívaného celoročne je najvhodnejšia na južný smer, pod uhlom cca 45°. Tento uhol môže byť menší, ak chceme systém viac využiť v letných mesiacoch a väčší ak chceme systém viac využiť v zimných mesiacoch. Za 1 hodinu dopadne na zemský povrch 15 000 - krát viac energie, ako spotrebuje obyvateľstvo Zeme za celý rok. Slnko však poskytuje energiu v nízkej koncentrácii a veľmi nerovnomerne počas rôznych ročných období a taktiež rozdielne vo dne a v noci. V súčasnosti sa vo svete najviac presadzujú solárne zariadenia na výrobu nízkopotenciálového tepla (s teplotou do 100 °C), s využitím plochých slnečných kolektorov. 

Na spájanie medených trubiek používame moderný a vysoko produktívny systém VIEGA-Profipress, čím sa doba montáže skracuje u systémov na TÚV na jeden deň a počet vadných spojov pri tlakových skúškach systémov je prakticky nulový.

Najčastejšie sa slnečné kolektory používajú na tieto účely:

  1. príprava teplej úžitkovej vody (TÚV),

  2. prikurovanie budov,

  3. ohrev vody v bazénoch,

  4. priemyselné teplo.

Nerovnomernosť dodávky slnečnej energie sa najmä v okrajových mesiacoch roka eliminuje prídavným výmenníkom tepla, ktorý je pripojený na kotol ústredného vykurovania alebo elektrickou odporovou špirálou, prípadne obidvoma spôsobmi súčasne.

Príprava teplej úžitkovej vody

Ekonomicky prijateľným spôsobom môžeme slnečnými kolektormi v ročnom priemere ušetriť 60 až 80 % energie potrebnej na prípravu TÚV. Podiel solárnej energie samozrejme možno aj zvýšiť, ale potom investičné náklady na jednotku získaného tepla rastú exponenciálnym spôsobom. Solárne teplo na prípravu teplej úžitkovej vody je možné výhodne využívať všade tam kde veľká spotreba teplej vody ako napríklad v zariadeniach cestovného ruchu,domácnostiach, práčovniach, čistiarňach, na poľnohospodárskych farmách a podobne.

Prikurovanie budov

Treba zdôrazniť, že ekonomicky zmysluplne sa solárnym zariadením nedá zabezpečiť 100 % pokrytie energetických potrieb rodinného domu na jeho vykurovanie (aspoň nie štandardne postaveného v zmysle súčasne platných noriem a predpisov na tepelné straty).  Solárne prikurovanie môže kryť približne 15 až 50 % ročných energetických potrieb dobre izolovanej stavby s nízkoteplotným vykurovacím systémom ( podlahové, stenové alebo stropné vykurovanie) vybaveného objektu.

Ohrev vody v bazénoch

Pri využívaní solárnej energie sa stretávame s istým energetickým paradoxom. Najmenšia intenzita slnečného žiarenia nastáva v zimnom období, v čase - kedy potrebujeme najviac tepla, v letnom období je tomu presne naopak. Využitie tohto tepla sa najčastejšie rieši ohrevom vody v bazénoch, čím sa kúpanie v ňom stáva príjemnejšie a predĺži sa tak kúpacia sezóna.

Priemyselné teplo

V priemysle je to hlavne v oblastiach, kde sa využíva teplo do 100 oC ako napríklad pivovary, konzervárne, cukrovary a podobne. V najbližších rokoch sa dá očakávať rast  významu v oblastiach solárneho chladenia a odsoľovania morskej vody.

Slnečné kolektory  sú jednou z najlepších investícií. ,,Kým úspory v bankách žerie inflácia a ohrozuje ich krach bánk, solárne kolektory prinášajú zisk vo forme ušetrených nákladov na ohrev teplej vody a kúrenie. Ich hodnota časom takmer neklesá, lebo majú overenú životnosť viac ako 30 rokov. Sú ideálnym riešením pre budúcich dôchodcov, ktorí si tak môžu za investované peniaze zabezpečiť na starobu takmer bezplatné teplo. Tradične výborná kvalita našich výrobkov a jeden z najlepších pomerov kvality a ceny, nás robia vysoko konkurenčnými na svetových trhoch“.

,,Vaňa vysokovýkonného plochého slnečného kolektora je vylisovaná z plechu korózne odolnej hliníko-horčíkovej zlatiny. Konverzná vrstva je vysokoselektívna buď na báze oxidu hlinitého pigmentovaného koloidným niklom, alebo vákuovo naparovanej vrstvy modrej farby. Spájanie rýchlospojkami vylučuje použitie letovania, skrutkovania a iných pracných štandardných technológií montáže potrubí. Integrácia zberných rúr v kolektoroch využíva vynikajúce izolačné vlastnosti vákua a zjednodušuje montáž. Vákuum v kolektore vylučuje možnosť koróznej degradácie vysokoselektívnej konverznej vrstvy absorbéra a zaisťuje vysokú energetickú účinnosť aj pri nízkych vonkajších teplotách a malej intenzite slnečného žiarenia. Konštrukcia zároveň zaisťuje konštantný výkon počas mimoriadne dlhej životnosti a vylučuje možnosť zaprášenia a orosenia vnútorného priestoru kolektora. Energia spotrebovaná na výrobu celého solárneho systému (od ťažby surovín až po uvedenie do prevádzky) kolektora sa vráti za necelé dva roky (tzv. energetická návratnosť). Pri použití recyklovaných materiálov klesne pod dva mesiace, pričom praxou potvrdená životnosť kvalitných slnečných kolektorov je najmenej 30 rokov.

Solárne systémy - Navrhovanie solárnych systémov - Plusy a mínusy solárneho tepla

Silné stránky termických solárnych systémov

Pre intenzívnejšie využívanie slnečnej energie neexistuje alternatíva. A nie je to iba v tom, že sa stenčujú zásoby fosílnych palív. To platí pre plyn a ropu, kde sa zásoby odhadujú na niekoľko desiatok rokov, ale neplatí to pre uhlie, kde sa zásoby odhadujú min. na 250 rokov. Ale otázka neznie, aké veľké sú zásoby fosílnych palív, ale či ich využitie si ľudstvo bude môcť dovoliť z ekologických príčin z hľadiska vlastného prežitia.

Súčasné energetické potreby ľudstva prevyšuje: